15 sierpnia 2018

Egzaminy

Rok szkolny kończy się egzaminem wewnętrznym, składającym się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem, formułowania wypowiedzi pisemnej, rozumienie ze słuchu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych objętych programem. W części ustnej uczeń przedstawia prezentację na wybrany temat oraz udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela.

Dwa tygodnie przed egzaminem rozpoczyna się dokładna powtórka materiałów. Zarówno oceny cząstkowe zdobyte podczas całego roku szkolnego jak i te uzyskane z egzaminu końcowego są podstawą do wystawienia świadectwa.

 

Strona główna